تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

کوتاهی از تاثیر فرهنگ ایران بر فرهنگ یونان باستاندرآمد: تاری ‌ غرب‌،آنچه‌ که‌ امروزه‌ به‌ عنوان‌ ‌نوین‌ جهانی‌ می‌شناسیم‌ با تاری ‌ جهان‌ باستانی‌ شرق‌ فاصله‌ بسیار دوری‌ دارد.در سالهایی‌ که‌ شرق‌ ‌ عمر دوهزار ساله‌یا سه‌هزار ساله‌ خود را، پشت‌ سر می‌گذاشت‌ هیچگونه‌ تمدنی‌ شبیه‌ آنچه‌ در مدیترانه‌ شرقی‌، یا یونان‌ و کرت‌ درسالهای‌ ..۵ تا ..٨ قبل‌ از میلاد مسیح‌ در غرب‌ ر داد، اتفاق‌ نیفتاده‌ بود و غرب‌ باستان‌ هنوز دوران‌ زندگی‌ ما قبل‌ تاریخی‌ خود را طی‌ می‌کرد، تا اینکه‌ بالاخره‌ درگذر سلسله‌ حوادث‌ دنیای‌ باستان‌ تمدنهایی‌ شبیه‌ تمدنهای‌ شرقی‌، در مرکز ایتالیا (تمدن‌ آتروسکها)، شمال‌ آفریقا (کارتاژها) و جنوب‌ ایتالیا (یونانیان‌)، شکل‌ گرفت‌ و شایان‌ توجه‌ است‌ که‌ در این‌ دوران‌ مهم‌ شکل‌گیری‌ فرهنگی‌، هنوز اقوام‌ و قبایلی‌ که‌ در همسایگی‌ این‌ مراکز زندگی‌ می‌کردند، بسیار دور از تمدن‌ بودند و عجیب‌ است‌ که‌ طی‌ چرخش‌ یکسویه‌، تمدن‌ باسابقه‌ شرق‌ باستان‌ کوله‌ بار تجارب‌ خود را به‌ تمدن‌ نوپای‌ غرب‌ سپرده‌ و خود در خیل‌ حوادث‌ روزگار محو شد و به‌ تمدنی‌ فراموش‌ شده‌ تبدیل‌ شد. اما خاستگاه‌ فلسفی‌ و ایدئولوژیکی‌ این‌ تمدن‌ کجاست‌؟ تمدنی‌ که‌ به‌ عنوان‌ تمدن‌ نوین‌ جهانی‌ از هنگام‌ اکتشافات‌ سده‌ شانزدهم‌ و خصوصا امپریالیسم‌ استعماری‌ سده‌های‌ نوزدهم‌ و بیستم‌ در سراسر جهان‌ گسترش‌ یافت‌ چگونه‌ پدید آمد؟ شکی‌ نیست‌ که‌ این‌ تمدن‌ محصول‌ مشترک‌ ‌های‌ خاورمیانه‌ باستان‌و ‌ باستان‌است‌.اگر چه‌ ‌ به‌ عنوان‌ سرچشمه‌ تمدن‌ غرب‌ در کنار امپراطوری‌ ‌ پرورش‌ دهندگان‌ تمدن‌ غرب‌ بودند اما این‌ امر احتیاج‌ به‌ توضیح‌ دارد، چرا که‌ بر هیچکس‌ پوشیده‌ نیست‌ که‌ در زمان‌ فرمانروایی‌ پارسیان‌ بود که‌ فلسفه‌ یونانی‌، شکوفا شد . در این‌ مقاله‌ اهتمام‌ داریم‌ به‌ اشاره‌ای‌ سرفصل‌ وار به‌ نقش‌ ایرانیان‌ باستان‌، (ازآغاز هخامنشیان‌ تا پایان‌ سلطنت‌ ساسانیان‌ از .۵۵ پیش‌ از میلاد تا .۶۵ پس‌ از میلاد)و به‌ عنوان‌ چکیده‌ تمدنهای‌ باشکوه‌ ایرانی‌ که‌ تا قبل‌ از پارسیان‌ می‌زیسته‌اند، نظیر اقوام‌ قبل‌ ازعیلامیها، عیلامیها و مادها از …٣ تا .۵۵ ق‌.م‌،ازنقطه‌ نظر سیاست‌ و فرهنگ‌ و فلسفه‌، در ظهور و شکوفایی‌ فلسفه‌و تمدن‌ یونانی‌ و نهایتا شکل‌گیری‌ فرهنگ‌ و تمدن‌ غرب‌ باستان‌. نقش‌ ایران‌ از دیدگاه‌ سیاسی‌ امپراطوری‌ هخامنشی‌ اصولا صورت‌ تکامل‌ یافته‌ امپراطوری‌ ماد و امپراطوری‌های‌ سابق‌ بین‌النهرین‌ بوده‌ است‌.پیشروی‌ قلمرو مادها در قرن‌ ششم‌ ق‌.م‌ در آسیای‌ صغیر حکومت‌ ماد را تبدیل‌ به‌ بزرگترین‌ امپراطوری‌ خاورمیانه‌ کرد.اما با شورش‌ کورش‌ انشانی‌ (کورش‌ کبیر)، که‌ درآن‌ زمان‌ از فرماندهان‌ مادی‌ بود و تسخیر اکباتان‌ (هگمتانه‌)، پایتخت‌ مادها و شکست‌ آستیاگ‌ شاه‌ مادی‌، امپراطوری‌ ایران‌ تبدیل‌ به‌امپراطوری‌ هخامنشی‌ شد.کورش‌ از بدو سلطنت‌ اقدام‌ به‌ گسترش‌ قلمرو امپراطوری‌ پارس‌ کرد.او با شکست‌ دادن‌ لیدی‌ در غرب‌ آسیای‌ صغیر موفق‌ شد، اولین‌ گامهای‌ نفوذی‌ را دریونان‌ باستان‌بردارد; چرا که‌ پادشاهی‌ لیدی‌ شهرهای‌ یونانیان‌ را  واقع‌ درسواحل‌ غربی‌ آسیای‌ صغیر درقرن‌ ششم‌ ق‌.م‌ ضمیمه‌ خود کرده‌ بود و به‌ ناچار یونانیان‌ بالیدی‌ تماس‌ و آشنایی‌ زیادی‌ داشتند و ما این‌ نکته‌ را به‌ خوبی‌ می‌دانیم‌ که‌، یونانیان‌ غرب‌ مدیترانه‌ سهمی‌ اصیل‌ و مهم‌ در ادبیات‌، فلسفه‌، هنر و معماری‌ یونانی‌ داشته‌اند و آنها بودند که‌ برای‌ نخستین‌ بار اقوام‌ گل‌ و اسپانیا را با تمدن‌ یونانی‌ آشنا ساختند و راه‌ را برای‌ تقلید رومیان‌ و سایر اروپاییان‌غربی‌، که‌ جانشین‌ ایشان‌ شدند; از فرهنگ‌ یونانی‌ هموار ساختند.پس‌ از فتح‌ نه‌ چندان‌ مشکل‌ بابل‌، توسط کورش‌، پسرش‌ کمبوجیه‌ فتح‌ مصر را برعهده‌ گرفت‌ و در آنجا به‌ عنوان‌ فرعون‌ علیا و سفلی‌ به‌ تخت‌ شاهی‌ نشست‌ و جانشین‌ شایسته‌ سلسله‌ سایی‌تیک‌ شد و این‌ تسلط ایرانیان‌ بر ، تا ظهور اسکندر و بعد از سکندر تا فتح‌ توسط رومیان‌ ادامه‌ داشت‌.قلمرو ایران‌ درزمان‌ داریوش‌ اول‌ بازهم‌ گسترش‌ یافت‌.

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

ممکن است شما دوست داشته باشید

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن