دلایل شکست هخامنشیان از اسکندر مقدونی

این پرسش برای همگان پیش می آید که چگونه شاهنشاهی نیرومندی که کورش و داریوش آن را به راستی به گونه‌ی آرمان شهری پدید آورده بودند سرنگون شد؛ در این جا کوشیده ایم تا به این پرسش پاسخ دهیم.

نظام استبدادی موجب می شد تا شاهنشاه قدرت مطلقه داشته باشد و هر چه می خواهد انجام دهد و نظارت آنچنانی بر کرده های شاهنشاه وجود نداشت (البته ماندگاری نظام استبدادی در روزگار هخامنشیان به جهت اعتماد مردم‌ یعنی پارسیان به شاهنشاهان بزرگی چون کورش بزرگ و داریوش‌یکم بوده است)، این امر دو عامل را سبب می شد؛‌یکی این که اگر شاهنشاه در امور کشوری اهمال می کرد، با وجود همه‌ی تمهیدات در نظر گرفته شده از سوی شاهنشاهان تمدن سازی چون کورش و داریوش، کشور دچار بحران می شد و رو به ضعف می نهاد، چنانکه در روزگار داریوش دوم و اردشیر دوم دیده می شود. دوم آنکه قدرت مطلقه که فرمانروایی بر جهان متمدن بود، هرکس که در اطراف آن بود را به سوی خود جلب می کرد؛ در نتیجه در صورت سست شدن فرآیند جانشینی و همچنین تضعیف شخص شاهنشاه، آشوب بر سر رسیدن به مقام شاهنشاهی در می گرفت، چنانکه در جانشینی اردشیر دوم (اگر داستان‌یونانی درین باره درست باشد) و پس از آن، جانشینی اردشیر سوم دیده می شود. نزاع بر سر قدرت درست هنگامی که اسکندر گجسته به کشورهای شاهنشاهی می تاخت، به اوج خود رسید و این عامل شاید مهم ترین عامل شکست ایران بود. اسکندر به خوبی از اوضاع آشفته‌ی ایران بهره می برد. در صورت نبود این جنگ درونی در شاهنشاهی اسکندر می دانست که نمی تواند پیروز شود و رفتن او به ژرفای آسیا دیوانگی است.

مجسمه اسکندر مقدونی

عامل دیگر را می توان در تضعیف جایگاه ارتش در شاهنشاهی دانست؛ شاهنشاهانی چون داریوش دوم و اردشیر دوم چاره‌ی هرکار را با توجه به ثروت بی کرانی که داشتند، دادن پول می دانستند. در نتیجه جایگاه ارتش تنزل کرده و ارتش در کشورهای خوربری آسیای کهین از سربازان مزدور بویژه‌یونانی بهره می بردند، همچنین در چندین مورد همین مزدوران ‌یونانی به ارتش خیانت کردند. مشکل دیگر تعلیم ندیده بودن بخشی از سربازان ارتش بود؛ چون مدت ها بود که در شاهنشاهی لشکرکشی بزرگی پدید نیامده بود و در امور ارتش اهمال می شد و نیروی اصلی ایران در پادگان های کشورهای مختلف پراکنده بود و چون جنگ قدرت نیز وجود داشت، داریوش تنها می توانست به پول گنجینه‌ی خود متکی باشد تا آنکه لشکری پدید آورد که سربازان آن تنها فنون آغازین جنگ را بلد باشند، در صورتی که اسکندر گجسته مدت دوسال صرف گردآوری سپاه و همچنین آموزش سربازان سپری کرد که در این مدت دربار آشوب زده‌ی ایران آشفته بود. با این همه شکست های ایران در برابر اسکندر گجسته نباید به منزله‌ی دلیل و‌یا حتی علامت معنی دار درهم شکستگی لشکری شاهنشاهی داریوش نگریسته شود.[۱]

می توان گفت که شاهنشاهی در رکود، آماده‌ی برابری با چالش نظامی و استراتژیکی به این اهمیت نبود و از آن هنگام که در برابر پادگان هخامنشی،‌یک رقیب مصمم به جنگ تام و کامل، پا به سرزمین های آسیای کهین نهاد، راندن وی بی نهایت دشوار شد، چه از آن پس دشمن بود که از مواضع استراتژیک هخامنشی بهره می برد.[۲] از بعد روانی جنایت های خاندانی پدید آمده در روزگار اردشیر سوم و پس از آن نیزعاملی در سرنگونی شاهنشاهی است، چنانکه درباره‌ی ساسانیان نیز این امر صادق است.

کردار ناشایست اردشیر سوم در سرکوب شورش های کشورهای شاهنشاهی در لبنان و مصر نیز دست کم در سرنگونی کشورهای خوربری شاهنشاهی عامل مهمی بوده است. گذشته از مردم ایران‌یعنی بخش خاوری شاهنشاهی از دجله به این سو، دیگر مردمان کشورهای شاهنشاهی نیز، شاهنشاه را دوست می داشتند و وی را چون سرپرست نیکی می پنداشتند؛ به همین دلیل شاهنشاهی هخامنشی در روزگار قدرت، تنها نظام جهانی پایدار در تاریخ جهان به شمار می رود. اما بر اثر سستی شاهنشاهانی چون داریوش دوم و اردشیر دوم شورش هایی در برخی کشورها پدید آمده بود، در نتیجه اردشیر سوم که تندخود نیز بود در سرکوبی این شورش ها چنان شدت عمل به خرج داد که مردم این کشورها دیگر هخامنشیان را دوست نمی پنداشتند و مردم کشورهایی چون لبنان و مصر در جستجوی کسی بودند تا آنها را از دست هخامنشیان آزاد کند؛ با آمدن اسکندر این مردم او را همچون آزادکننده ای می دانستند (به همین دلیل گرفتن شهرهای لبنان و همچنین مصر به سادگی انجام شد.) غافل از آنکه اسکندر بلایی اسمانی بود که بر سر مردم متمدن جهان آن روز فرود آمد.

در میان دلایلی که برای ناتوانی شاهنشاهی و پیروزی اسکندر آورده اند، تاکید بر بحران ساختاری ناشی از اقتصاد خراجگذاری است که سخت بر اقوام تابع سنگینی کرده، موجب ناخشنودی و رویگردانی از شاه بزرگ شده است و پیشگام آن اومستد است. این نگره نادرست است و عصر هخامنشی موجب تهی دستی در کشورهای گوناگون نشده است. مجموعه ذخایری که اسکندر از پایتخت های بزرگ شاهنشاهی گردآوری کرده، بسیار پایین تر از رقم حاصل جمع فرضی خراج ها از عصر داریوش بزرگ تا داریوش سوم بوده است و نمی توان گفت که باج های دریافتی، دیگر به جامعه بر نمی گشت و آن سبب فقر شد. شاهنشاهی داریوش سوم، دولت محتضر و مردودی نیست که گاهنویسان نمایانده اند، چه در زمینه‌ی اقتدار و شوکت شاه بزرگ و چه در قلمروی مالی و نظامی،‌یا تلاش های تولیدی کشورهای گوناگون‌یا همکاری سرآمدان محلی، هیچ عاملی نشان نمی دهد که قابلیت های درونی و فطری شاهنشاهی از داریوش بزرگ تا سوم در معرض تباهی واقع شده باشد، هرچند که شاید در آنها سستی پدید آمده بود.[۳]

[۱] بریان، ص ۱۶۵۹

[۲] بریان، ص ۱۷۸۹

[۳] بریان، ص ۱۶۵۹ تا ۱۶۸۲

 

منبع :

آریانام: تاریخ و فرهنگ ایران باستان، نوشته ابوالفضل ایران نژاد، کرمان ۱۳۸۶

ممکن است شما دوست داشته باشید
Subscribe
Notify of
guest
93 Comments
Most Voted
Newest Oldest
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها
ندا

آنچه مسلم است هخامنشیان و یادگارهایشان همیشه یاد آور شکوه و عظمت و اقتدار ایرانیان است.

بیژن

با درود به آنانکه عشق به وطن همیشه در وجودشان جاریست.آنچه ما را از اوج سربلندی و تمدن و نیک بودن تا به این حد خوار و مسخره دیگر ملل گرداند دست کشیدن از نیکیهای زرتشت و بها دادن به تازیانیست که شمشیر نشانه فرهنگ و زبان پرچم آنهاست.و حالا ما کاسه از آش داغتر آنها هستیم .تازی هایی که هزاران کتاب و بسیاری از نشانه های تمدن ما را آتش زدند چه تعداد از ایرانیها میدانند که کورش کبیر و یا آریو برزن چه کسانی بودند” حال آنکه همه میدانند بلال حبشی که بود…زهی افسوس زهی گمراه…

Hade fyaze

متاسفانه خیانتکارانی مثل سلمان وابوذرکه به ایران خیانت کرده اند را به عنوان اسطوره معرفی شده انداماسپهسالارانی که در جنگهای بزرگ که با اسکندر وحشی وجاهل،وجنگهایی که با اعرب شدرا از یاد برده اندویا اصلا بلدنیستندمردم

hesam

کاملا صحیح.
همین کافیه و بس

هومن

گرگها خوب بدانند که در این ایل غریب
گر پدر مرد ،تفنگ پدری هست هنوز
گرچه مردان قبیله همگی کشته شدند
توی گهواره چوبی، پسری هست هنوز
آب اگر نیست نترسید،که در قافله مان
دل دریایی و چشمان تری هست هنوز
………..

بهمن سوشيانت

درود
اینو دکتر زهرا رهنورد نگفته ؟
شعر میزاری شاعرشم بنویس
بسیار زیبا بود

سید
امتیاز :
     

با سلام تاریخ ایران اولا از هخامنشیان شروع نمیشود بلکه از هزاران سال قبل از آنها فلات ایران دارای تمدن بوده.دوم اینکه اسکند وجود داشته و بسیار هم پرقدرت و باهوش بوده گرچه مانند هر شخصیت تاریخی چهره افسانه ای بهش دادن. تاریخ را باید بدون تعصب نوشت و خواند.پادشاهان ما هم آباد کردن و هم تجاوز.هم تمدن ساختن و هم تمدن نابود کردن. تاریخ ما بجز برهه های کوتاهی استبدادی است.بخاطر مثلا هویت بخشی دروغ نباید نوشت.بدون کم و کاست باید نوشت. هر حکومتی روزی پایان می یابد که شامل هخامنشیان هم میشه این قاعده.این بازی همیشگی روزگاره.پس برای… Read more »

موسوی

اسکندر وجود نداشته و رومیان چون امپراتور عظیم بودن تا قبل از هخامنش برای ابرو داری خودشون در تاریخ دروغ ساختن به نام اسکندر که از مقدونیه برخواست و شاه جهان شدبنده محقق تاریخی هستم و برای اثابت صحبتم دلایل قانع کننده دارم که مایل بودید براتون توضیح میدم

نمییرسه

اخه بی غیرت توباید از تاریخ کشورت پشتیبانی کنی چهخالی بندی باشه چه خیالی

Mani

Ba salam va arze khaste nabashid. Jenabe aghaye kazemi, rastesh az shoma tavagho nadashtam 2pahlo harf bezanid. Asasan padeshah bodan moteradef ba diktatori nist. Diktatori moallefehaye khase khodesho dare ke ba tavajjoh be matalebe hamin site, darke in haghir in bode ke aksare shahane iran zamin on shakheseharo vase diktator bodan nadashtan, tnx

اردوان

درست می گویند ایشان

نمی دانم چرا برای ۲+۲=۴ یک +e برای درصد نادرستی می گذارند ولی برای آدمیزاد و بسیاری کارها که هرکس می تواند با دیگری یک گیتی ناهمانندی داشته باشد یک “بسیاری” یا “برخی” برای درصد نادرستی نمی آورند در شگفتم من

pooyan

لت شکست ایران این بوده
۱.گوش نکردن داریوش به حرف سردار شجاع خود که مزارع و اذوقه ی سرراه اسکندر سوزانده شود
۲.سقوط ارابخ داریوش درجنگ وفرار ایرانیان که درحال پیروزی قطعی بودند
۳.خیانت کردن چوپان ایرانی که راه را به لشکر شکست خورده ی اسکندر از اریوبرزن رانشان میدهد
۴.نرسیدن اذوقه به فرمانده نامدار( به تیس)
۵.مرگ ناگهانی به تیس که اسکندر راعقب رانده بودودرحال پیروزی بو د
۶.خیانت سردار داریوش و کشتهشدن داریوش به دست وی
و……….

کامرام

این چه جور دفاع کردنه
میخوای بگی داریوش اونقدر دیکتاتور بوده که به مشورت فرماندهان خوبش اعتنا نمی کرده
و پادشاهی که لشکرش بخاطر یک چوپان شکست میخورد افتضاح است

اگه واقعا این حرف ها را قبول داری برای چی عاشق داریوش شدی؟؟

هرچند من تمام این تاریخ ها را دروغ می دانم
هم اونجایی که از هخامنشی ها زیاد تعریف کردند
و هم اونجایی که خیلی کوچک کردند

اینکه تاریخ کشور را دوست دارید خوبه ولی یه کم عاقلانه باشه بهتره

کامران جمشیدی

دوست عزیز تمام مطالب بالا درسته زمانی اسکندر ب سپاه آریوبرزن رسید در کوه توقف کرد که یک چوپان ب اسکندر میخنده و میگه تو حتی با ده نا از سردارنت نمیتونی با آریوبرزن بتنهایی مقابله کنی برای همین راه مخفی دشوار کوهستانی بهش نشون میده و اسکندر تعداد عظیم نیروشو از راه ب سمت پاسارگارد میفرسته و خودش میمونه که سپاه آریو برزن شک نکنن و وقتی پیکی ب دربار شاه میرسه که سپاه اسکندر داره میاد و آریوبرزن و خواهرش یوتاب کشته شدن و شاه از ترس فرار میکنه و در این هنگام سپاه بدون اسکندر پاسارگاد فتح… Read more »

كامران

ایرانیان باغیرت سلام چند نکته با هم با احترام صحبت کنید در مطالب تاریخی که می نویسید دقت کنید خیلی از آنها واقعیت ندارد خیلی از جملات منتسب به کورش بزرگ ساختگی است و در وصیت نامه و منشور نیست در همه دوران ها ایرانیان عاشق مذهب و کشور و برعکس افراد و پادشاهان ظالم ویا بی عرضه وجود داشته اند پس بدون تعصب نگاه کنیم به عقاید هم احترام بگذارید چه آنهایی که بدون تعصب زرتشتی ماندند و چه پدران ما که با تدبر مسلمان شدند ولی تعصب بیجا در ایران زمین جایی ندارد و زرتشت و پیامبر اسلام… Read more »

Arash

جنابعالی هیچی از تاریخ حالیت نیست نه اولین پزشک نه اولین ریاضی دان ونه اولین داروساز ایرانی نبودند و ملت ایران با تدبیر مسلمون نشدند بلکه با زور و تجاوز و کشتار و شمشیر مسلمون شدند و پیامبر اسلام فقط برای تبلیغات در حد حرف اشاره به تفکر داره ولی تمام دستورها و اداب دین اشغالش همه ضد تفکر و ضد ازادی و برابری هست

مریم

ممنون که اشاره به ملعون بودن اسکندر کردین.گجسته یعنی ملعون

بهمن سوشيانت

موافقم

مهدی

عجب ملت نژادپرستی داریم ما!! اینکه شاهان هخامنشی و یا ساسانی همه جا را اشغال میکردند و به کشورگشایی ادامه میدادند مگر بدون خونریزی و آتش کشیدن و کشتار نبوده که اینقدر اینها را نجیب زاده و پیامبرگونه معرفی میکنید؟ این سفاکان هم بمانند دیگر شاهان خوراکشان خون و استخوان مردم بیچاره بوده. شما را به خدا اینقدر این نوشته های نژادپرستانه را که کتابهای سرتا پا دروغ و مزخرف به خوردتان داده چشم بسته بازگو نکنید. انگار که خدا از همه چیز فارغ بوده و اینها را با نهایت دقت و زیبایی خلق کرده و بقول معروف انگار که… Read more »

Mrz

میشه منبع اطلاعاتتون رو معرفی کنید؟
به نظر صحبتتاتون منطقی میاد.یه ذره تند بود اما جالب!
تشکر

اردشیر

از نگر من داریوش سو م پادشاه بدی نبود برای مثال اگر ۵۰سال قبل پادشاهی می کرد امروز به عنوان یک شاه موفق یاد می کردیم داریوش مانند یزگرد مرد روز های سخت نبود وداریوش فقط با اسکندر نمی جنگید بلکه در داخل ایران هم دشمنان زیادی داشت که باعث میشد ارتش او انرژی کافی برای مقابله با اسکندر نداشته باشد واز نظر روحی وبدنی اصلا اماده نبودند و شاهنشاهی هخامنشیان مانند تمام سلسله ها و حکومت ها نابود باید می شد این یک ضرورت تاریخی است اگر اسکندر نابود فتح نمی کرد یکی دیگه هخامنشیان را نابود می کرد… Read more »

مریم

ممنون که اشاره به ملعون بودن اسکندر کردین.گجسته یعنی ملعون
چون سوزاندن اوستا رو به اسکندر نسبت میدن

باران

سلام.با عرض سلام و خسته نباشید.علی هستم با اسم مستعار باران از شهرستان مرودشت واز ایرونیهای تمدن دوست و تعصبی که به ایرونی بودن خودم و بقیه ایرونیها افتخار میکنم.اولین باره که وارد این سایت میشم و خیلی خوشحالم که به جمعتون اضافه شدم. همونطور که میدونید اسکندر مقدونی ملعون که بزرگترین شهر دنیای باستان رو به اتیش کشید و ایران باستان رو از روی حسادت نابود کرد در دوران نوجوانی و جوانیش یه فرد خیلی ترسو و کم دل و جرات بوده. این دیگر افراد سپاه بودن که به او قوت قلب میدادن وخیلی زیاد هم به مادر خودش… Read more »

بهمن سوشیانت

عزیزم احساساتی نشو منم بدم میاد از اسکندر اما به خودم اجازه تحریف تاریخو نمیدم شما که میگی با مطالعه به این اطلاعات گرانبها!! رسیدی یکم از منابعتم پایین نوشته میزاشتی تا ما هم ببینیم تو کدوم کتاب و منبع نوشته که اسکندر بچه ننه کارهایی که تو گفتیو کرد؟؟؟؟!!! بابا منطقی باشیم . تاریخو با دروغ و تحریف خراب نکنیم کوروش هم تمدن لیدی و بابل رو که تمدنهای پیشرفته و درخشانی بودن جوری نابود کرد که واسه همیشه تو تاریخ از بین رفتند و حتی یک اسم هم نموند ازشون به قول استاد غیاث آبادی چرا فکر میکنیم… Read more »

a.z.i.m

همین فقط مونده بود شما تاریخ ایرانو خراب کنی – یه کورش و داریوش داشتیم اونم مستبد شد – چرا گوسفندایی مثل شما ایرانو پر کردن

بهمن سوشیانت

عزیز دلم گوسفند شمایی که داری تاریخو تحریف میکنی و باور نداری کوروش اونی نیست که شما دوس داری باشه

اردوان

درودم از ته دل بر تو ایران همیشه نام تو باشد به میدان شکست با دشمنان کاغذی بود دروغ است گفته های مرد یونان “اردوان بیات” درود بر ایران و ایرانی! انگار سده ی بیستم سده ی نوخردمندی (=خردمندی نوین) هستش! یه سری به تارنگاری که نشونی ش رو میدم بزنید و این دروغ های مرد یونان (تاریخ نویس یونان) رو باور نکنید! اسکندر بزرگ یکی از نامدار ترین و نیکترین پادشاهان ایران بود! الکساندرس یونانی یکی دیگه س! ایران پس از هخامنشیان به دست اشکانیان که از نژاد پارت بودند افتاد و اشکانیان نخستین دوران مردمسالاری باستان بود اگه… Read more »

اردوان

درودم از ته دل بر تو ایران همیشه نام تو باشد به میدان شکست با دشمنان کاغذی بود دروغ است گفته های مرد یونان “اردوان بیات” درود بر ایران و ایرانی! انگار سده ی بیست و یکم سده ی نوخردمندی (=خردمندی نوین) هستش! یه سری به تارنگاری که نشونی ش رو میدم بزنید و این دروغ های مرد یونان (تاریخ نویس یونان) رو باور نکنید! اسکندر بزرگ یکی از نامدار ترین و نیکترین پادشاهان ایران بود! الکساندرس یونانی یکی دیگه س! ایران پس از هخامنشیان به دست اشکانیان که از نژاد پارت بودند افتاد و اشکانیان نخستین دوران مردمسالاری باستان… Read more »

مرد پارسی

به نام اهورامزدای بزرگ هومت هوخت هورشت درود به همه هموطنان عزیز ببینید دوستان هیچکس نمی تونه تمدن و فرهنگ غنی ما رو انکار کنه اما به نظر من الان مهم نیست چرا اسکندر این کارو کرده چون گذشته ها گذشته و فقط آثارش باقی مونده واقعیت اینه که حدود ۲۳۰۰ سال پیش اسکندر به ایران حمله کرد الان مهم اینه که چه طور بتوانیم آینده کشور رو بسازیم ما جوانان سوخته ایرانی باید کشور متمدن ایران رو از بند این اعراب هیچی نفهم نجات دهیم اون موقع باید در این موارد بحث کرد چون در این زمان بی فایده… Read more »

اردوان

من همچون شما نمی اندیشم گفتاورد “گذشته ها گذشته” برای گذشته ی نزدیک و چندسال گذشته کاربرد داره و درباره ی خوبی و بدی نه فرهنگ ریشه دار کشوری همچون ایران که از بدبختی ما هم فرهنگان افغان هم میگن ایران نام کهن افغانستان بوده و نام ایران امروزی پارس/پرشیا بوده!!!!!! و نمی دونند نام افغانستان تا پیش از صفویان “پشتونستان” بوده و افغان نام نژادی از پشتون هاست که اسپهان رو از سلطان حسین نافهم گرفتند!! بگذریم گذشته های دور نگذشته برای اینکه اگه توی این دیدگاه های بالا هم بخوانی می بینی که بسیاری از هم میهنان ما… Read more »

امير

اسکندر فکر میکرد خداست دلم میخواست داریوش سوم اسکندر رو بکشه دلم واسه ایرنیهای اون دوره و پرسپولیس که اسکندر سوزوندش میسوزه

اردوان

یه چیز هم که یادم رفت بگم این هست که دانشمندانی که شما می شناسید ایرانی نیستند!! به سالنامه و رهنگار/نقشه کنونی آنها در بلخ و خوارزم و … که امروز در افغانستان و ازبکستان و … هستند زاده شدند و فرمان آزادی کوروش در بابل (عراق) یافت شده و از دید آیین نامه ای هم برای عراف است و ما نمی توانیم آن را برای خود داشته باشیم چون در خاک ما نبوده!!!! برای گفتگو و دیدنگاری همه سو را بنگرید و سپس دیدگاهتان را بنویسید که دچار چالش نشوید (کامران)!!!! ابوریحان و مولانا و خوارزمی و خوارزمی و… Read more »

تات نژاد اصیل ایرانی

اگر الآن کورش کبیر بود چه میکرد : اگر بود به ما میگفت به جای تفرقه و توهین به فکر اتحاد در برابر دشمنان باشید این نقشه انگلیس است که با نژاد پرستی ترک و فارس و عرب و تات (همه اقوام ایرانی) را به جان هم بیاندازد (اولین مدعی ملی گرای در ایران یک فراماسون و جاسوس انگلیس بود : میرزاملکم خان و گفت با این کارم ایرانیت را به جان اسلامیت انداختم ) اگر بود مخالف آنهایی بود که فقط شعار دوستی وطن و دوستی کورش میدهند ولی حتی یک روز در دفاع از وطن و خرمشهر نبودند… Read more »

اردوان

اگه سرکار/آقای اِنی کاظمی این دیدگاه رو پاک نکنند روز خوش! برادر گرامی (کامروان) من که با یک خوانش از روی نوشته های من من رو اینگونه فهمیدی و بهتره بگم که هیچ نفهمیدی از من و تنها چیزهایی که توی دلت تلمبار شده بود رو واسه منی میگی که این چیزا رو می دونم هرگز به تارنگارم سر نزدی که ببینی من کی ام و واسه چی می نویسم و واسه کی .. http://www.zarestan.mihanblog.com رستاخیز فرهنگی ——– نخست برات میگم از اینکه گزنفون یونانی سخنانواپسین کوروش رو باز گفته و هیچ آدم خردمندی نمیتونه اون رو رد کنه و… Read more »

بهمن سوشیانت

در مورد خسرو ÷رویز و ابن سینا و بالاخص مهاجرت اریاییها از ایران صد در صد باهات موافقم درمورد اسکندر مث سابق مخالفم با شما در مورد هخامنشیان هم مخالفم چون اونها هم مث تمام سیاستمدارای دنیا واسه قدرت بیشتر کشورگشایی میکردند اما در مورد حافظ. بد نیست گاهی خواندن ادبیات و یاد گیری تشبیه و استعاره و ایهام و مراعات نظیر و … . شما کنایه های حافظ رو دلیل بر زرتشتی بودنش میدونی!! یه جا حافظ میگه مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ که وعده را تو بدادی و او بجا آورد اگه شما باشی این… Read more »

اردوان

درود بهمن گرامی! من درباره خسروپرویژ چندان نگفتم که دیدگاهی داشته باشم اون هم دچار کژنویسی و تحریف شده بیگمان و مسلمانان اون رو به‌سختی کوبیدند! من برخی از پاسخ‌های خسرو به شیرویه پسرش رو خوندم شما هم خوبه بگردید بخونید ببینید! پورسینا هم از نخستین پزشکان دوران پس از اسلام هست نه نخستین پزشک جهان!!! (پزشکان دربار هخامنشی و مصر چغندر که نبودند که!) آریایی ها هم که چیز تابلویی‌است! از ایران به اروپا رفتند و پدرسوخته‌های(؟!؟) اروپایی میگن آریاییها از اروپا و روسیه و … اومدند به ایران!!!! ولی هنوز چیزی باستان‌شناختی کهنی در اروپا یافت نشده! نام… Read more »

بهمن سوشیانت

درود ۱-درباره شیرویه و خسروپرویز منبع بزار شاید خونده باشم یادم نیست اگه نخونده باشم هم میخونمش اگه منبع بدی ۲-هرچی کامنتمو نگاه کردم نفهمیدم من کی گفتم که ابن سینا اولین پزشکه دنیاست!!! اون بخش از کامنتی که این حرفو زدم کپی پیست کن و حرف بیخود هم تو دهان من نزارید ۳-درمورد اریاییها و مهاجرتشون از ایران به هند و اروپا موافقم باهات ۴-پرسشهامو ترجیح میدم مستقیم از دکتر امیرحسین خنجی و دکتر غیاث آبادی بپرسم چون بدون احساسات و با تکیه بر دانششون که ۳۰ ساله در زمینه تاریخ فعالیت دارن پاسخ میدن البته تارنمای شما اخرین… Read more »

اردوان

اردیبهشت ماه پاسخ هات رو نوشتم ولی پاک شد و دیگه زمانش رو نداشتم و امروز یهویی یادم افتاد و نوشتم::: ۱-http://mehrariyan.com/mohakeme-e-khosroparviz.html ۲-من نگفتم شما پورسینا رو نخستین پزشک خواندید اگه اینجوری برداشت کردی پوزش می‌خوام. ۳- – ۴- دکتر جنجی رو تا اندازه ای پذیرفتم(قبول دارم) ولی غیاث‌آبادی بسیار بیراه می‌گوید می‌شه بفرمایید ۳۰ سال پژوهش ایشان کجاست؟ از سال ۷۱-۷۲ تا امروز ۲۰ سال است! من یک درصد او را نمی‌پذیرم. سوشیانت میشه بگی درباره چی سخن‌راندی؟ من هالیم نشد ۵-در این باره پوزش می‌خوام ولی هدفم باور داستان به این تابلویی است و بس. ۶-منبع؟(خاستگاه؟) تاریخ تبری… Read more »

بهمن سوشيانت

کامنتای این پستو متوقف کنید جز دعوتا هیچ چیزی توش نیس و کمکی به بار دانش کسی نمیکنه
بدرود

شهریار

با درود بیکران بر تمام نازنینان پارسی.اسکندر اگر خرابی برجاگذاشت”اما با پادشاهان و مردم با نیکویی رفتار نمود.داریوش سوم را به بهترین شکل ممکن به خاک سپارید…اسکندر شاگرد ارسطو بود…اسکندر بهتر از تازیان وحشی و مغولان نابودگر بود.سپاسمندم

اردشیر

بر اساس چه سندی میگی اسنکدر با مردم خوب رفتار کرده و رفتار نیکویی داشته حتی مورخان اروپایی مانند پلوتارک که خیلی از ادم کشی ها وبیداد گری های اسکندر را ماله کشی کردند در برابرویرانگری های پارس وشهر های یونانی مانند تب و هالیکارناس نتوانستند سکوت کنند این ادم حتی به مردم کشور خودش هم رحم نکرد وشهر تب را که سومین شهر یونان بود چنان ویران کرد که یادی از ان در تاریخ نماند کسی که با مردم خودش این چنین رفتار کند دیگه با مردم ایران و میانرودان چه رفتاری کرده الله اعلم. گفتی داریوش سوم را… Read more »

باقر

اسکندر تو ایران خیلی بد رفتار کرد برای همین تو ایران بهش میگن گجسته ، ولی تو کشورهای دیگه مثل هند خیلی اخلاقی رفتار کرد.

با مردم به عبادتگاهها می رفت و آنها را همراهی میکرد.

در کتاب خانم مریبویس رفتار بد اسکندر در ایران و رفتار خوبش در جاهای دیگر آمده است

مرتضی

دوست عزیز تنها متون ساسانی مزدایی که از اسکندر مغانی (میتری دات اشک ۷) به خاطر نابود کردن این فرقه ی مزدایی و ترویج میترا پرستی و سوزاندن اوستا ی زرتشت زمان گشتاسپ بهش میگفتن گجستک(ملعون) .چرا فردوسی ۶ هزار بیت در مورد این فرد تعریف کرده؟! چرا این همه اسکندر نامه تو ایران نوشته اند؟ کمی اندیشیدن هم بد نیست

بهمن سوشیانت

شما خیلی راحت با خوندن شاهنامه میبینی که ۸۵درصد ابیات بخش اسکندر الحاقی و توسط کاتبان بعدی نوشته شده نه خود فردوسی به گفته استاد فریدون جنیدی واژه های عربی بکار رفته در بخش اسکند به تنهایی ۶۰درصد واپگان عربی کل شاهنامه را شامل میشود. ابیات ضعیف این بخش کاملا قابل تمیز دادن از سایر ابیات است. اسکندر از وقتی معروف شد و یک اسکندر نامه برایش نوشتند( این همه اسکندر نامه وجود نداشته فقط یکی بوده) که بوعلی سینا او را ذوالقرنین خطاب کرد و همین باعث شد تا تمام داستانهای اسکندر در قران ضمیمه زندگینامه اسکندر گجستک شود… Read more »

اردوان

درود!

کارنامه به دروغ >> پوران فرخزاد

بهمن سوشیانت

درود
دارمش
نگاه میکنم نتیجشو میگم

بهمن سوشیانت

این کتابو یه نگاه کلی روش انداختم اخر هفته کامل میخونمش هرچند ارزش تاریخی نداره و احساسی نوشته مثلا یه جاش گفته بود هیچ آثاری که بگه یونانی ها در ایران بودند وجود نداره!!! ایشون هیچ تحقیقی در زمینه سکه شناسی نکرده اومده کتاب نوشته کافی بود یه سر به موزه ملی میزد سکه های دوره سلوکی (هلنی – یونانی، جانشینان اسکندر) رو با رسمالخط یونانی و تصویر صورتهای یونانیان رو میدید منبع بهتری نبود؟ من گفتم کتبی که بهش بشه استناد کرد نه کتاب احساسات یه ملی گرای افراطی میخوام بدونم ساسانیان به خوبی از ارشک و بلاش (بخاطر… Read more »

اردوان

درود! من خودم هنوز ندارمش که بخوام بخونم ولی توی اینترنت بسیار درباره اسکندر مغانی از این کتاب نوشته شده کار پوچی هست که بخواهم با کسانی چون شما که همه ش دنبال نوشته های هستید که همیشه هم راست نیستند شما کارنامه اردشیر بابکان رو هم در تارنگارتون گذاشتید ولی گویا اون رو نخوندید چون در بند نخست نوشته که: به کارنامه اردشیر پاپکان ایدون نوشته بود که : پس از مرگ اسکندر رومی ایرانشهر را دو صد چهل کدخدای بود سپاهان و پارس و کسته های بهش نزدیک تر بدست اردوان سردار بود . پاپک مرزبان و شهردار… Read more »

تات نژاد اصیل ایرانی

اگر الآن کورش بزرگ بود چه میکرد : اگر بود به ما میگفت به جای تفرقه و توهین به فکر اتحاد در برابر دشمنان باشید این نقشه انگلیس است که با نژاد پرستی ترک و فارس و عرب و تات (همه اقوام ایرانی) را به جان هم بیاندازد (اولین مدعی ملی گرای در ایران یک فراماسون و جاسوس انگلیس بود : میرزاملکم خان و گفت با این کارم ایرانیت را به جان اسلامیت انداختم ) اگر بود مخالف آنهایی بود که فقط شعار دوستی وطن و دوستی کورش میدهند ولی حتی یک روز در دفاع از وطن و خرمشهر نبودند… Read more »

تات نژاد اصیل ایرانی

اگر الآن کورش بزرگ بود چه میگفت : اگر بود به ما میگفت به جای تفرقه و توهین به فکر اتحاد در برابر دشمنان باشید این نقشه انگلیس است که با نژاد پرستی ترک و فارس و عرب و تات (همه اقوام ایرانی) را به جان هم بیاندازد (اولین مدعی ملی گرای در ایران یک فراماسون و جاسوس انگلیس بود : میرزاملکم خان و گفت با این کارم ایرانیت را به جان اسلامیت انداختم ) اگر بود مخالف آنهایی بود که فقط شعار دوستی وطن و دوستی کورش میدهند ولی حتی یک روز در دفاع از وطن و خرمشهر نبودند… Read more »

سورنا

زنده باد پارس …زنده باد کوروش بزرگ…زنده باد آریایی ها…زنده باد سورنا

حميد براري

اسکندر مقدونی دروغ بزرگ تاریخ
دوستان من خود میدانید که دشمنی استعمار با تمدن پارس تازگی ندارد و شاید باور نکنید که قرن هاست این عقده را به طرق مختلف نشان داده اند. از جمله حمله دروغین اسکندر مقدونی به ایران زمین ( توجه شما را به وبلاگ دوست عزیزم انوش جاوید و کتاب زیر جلب می کنم: http://cae.blogfa.com/ حتما بخوانید…)

حقیقت جو

یهودیان پلید و جهانخوار دشمن درجه یک حضرت اسکندر مقدونی(رحمت الله علیه) هستند.بیشتر جسارتها و توهین هایی که نسبت به شخصیت والا و گرامی این نازنین ابرمرد تاریخ بشریت میشود از سوی یهود و یا عوامل پیدا و پنهان آن موش های کثیف است.
ضمناً میخواستم یادی کنم از استاد کبیر ایران شناسی بی نقاب و بدون دروغ،زنده یاد ناصر پورپیرار(ره)

mohajer

اون فرد سبزه که سوار اسبه تراژانه، اسکندر نیست.

سید

ما در تاریخ چند هزار ساله ایران نشانی از مردم نمی بینیم و حکومتهای ایرانی مثل سایر حکومتها همگی مطلقه و استبدادی بودند.
چرا اشغال دیگر ممالک از دید ما فتح و ظفره ولی حمله دیگران به کشور ما اسمش تسخیره و لایق لقب ملعون و خبیث؟؟؟؟؟؟ واقعا فکر می کنید ملتهای دیگه از بودن یوغ ما کیف می کردند؟؟؟؟
دست بردارید از تعصب

یک رهگذر

با عرض سلام و ارادت و تشکر از وبسایت زیبایتان … داریوش مردی مقتدر و قوی بود و در واقع خشایارشا لشگر او را به یونان برد و آتن را به آتش کشید … اما متاسفانه بعد از کشته شدن خشایارشا در خوابگاهش سلسله هخامنشیان رو به افول رفت و آن عظمت از دست رفت ….. لذا اگر مرگ خشایارشا رقم نمی خورد تاریخ بگونه ای دیگر بود و اسکندر با آن سپاه اندک خود نمی توانست ایران را اشغال کند

Abbas

خیلی ممنون از توضیحات کامل اما واقعا حیف شد هخامنشیان نابود شد

Ali

نخوندم😊

Ali

نظارتی در پاسخ به نظر من نوشته می شود
ایمیل
دنبال کردن
اشتراک

ارسال دیدگاه

مریم

ممنون از مقاله خوبتون
در واقع علت انقراض بسیاری از ملل به سطوح آمدن مردم از دست پادشاهانشان است . متاسفانه سردمداران فراموش می کنند که مهمترین حامی یک حکومت ملت آن است.

ایمان

عزیزان اسکندر مقدونی دروغی بیش نیست تازه اگر هم اسکندر وجود داشته به اون صورتی که تاریخ نگاران غربی مگن نبوده اگر دقت کرده باشین بیشتر اون وقایعی رو که درباره ی اسکندر میگن مثل جوک میمونه شبیه به فیلم ۳۰۰ اگر فیلم ۳۰۰ رو قبول دارین داستانهای مسخره ی اسکندر رو هم قبول کنید

بهمن سوشيانت

شما هم از دوستان پورپیرار هستید که وجود اشخاص واقعی رو نفی میکنید!!!!!!!!!!!!!!!!

باشه اسکندر و کوروش و زرتشت و سزار روم و محمد و علی و سلمان فارسی و داریوش و … وجود نداشته و دنیا تا دویست سال پیش خالی از سکنه بوده!!!!!!!!!!!!!!

mori

دوست عزیز هم اسکندر بوده هم الکساندر .این ها ۲ شخص جدا از هم هستند که توسط کشیشان مسیحی و به کمک دولت ساسانی بهم سرنوشتشان گره خورده !! (البته ساسانیان چنان نفرتی از اسکندر و اشکانیان داشتند که اکثر متون پهلوی اشکانی ,کتیبه هایشان را نابود کردند ) اگر سند معتبری از تصرف کامل ایران توسط الکساندر داری به این وبلاگ بفرستید

بهمن سوشیانت

دوست عزیز اسکند و الکساندر یه شخص بودن و چون ما با دو تا لهجه مختلف اسمشونو بکار میبریم دلیل بر این نیست که اینها دو نفر جدا از هم باشند!!

اما اسکند دو شخصیت داره. یکی شخصیت واقعی و تاریخیش که یه خونریز بالفطره هستش . و شخصیت دوم شخصیت افسانه ای و خیالیه اونه. و از اونجا نشات میگیره که بوعلی بدون منطق و مدرک و منبع اعلام کرد که اسکندر همان ذوالقرنین هست.
به این شکل داستان های ذوالقرنین در قران همه به اسکندر چسبید و اسکندر خیالی و افسانه ای شکل گرفت

اردوان

درود! شرمنده ام که هی باید پاسخ شما رو بدم!! باور ندارم که شما ایرانی‌دوست و پاداندیش(مخالف از دید اندیشه!) ناصر پوریرار باشید! شما به سادگی و زیبایی هرچه بیشتر پورسینا (بوعلی) پزشکی که هنوز نسک های اون در جهان خریدار داره و به گفته ای نخستین پزشک جهان (پس از دین اسلام) بوده و هست رو نادان و نافهم و بی‌خرد گفتید!! اسکندر که به گمان فراوان همان میترا دات (مهرداد بزرگ) اشکانی است که پس از گرفتن ایران به اروپا لشگر کشید و اروپا رو تا اسکاندیناوی گرفت!!! و به گفته بانو پرنیان حامد ۲۰۱۲ سال پیش اسکندر… Read more »

بهمن سوشیانت

درود ۱- از کجای کامنت من اینو در اوردید که گفتم ابن سینا نفهم و کم خرد هستش؟؟؟؟!!!! یا کامنتو نفهمیدی یا دلیل دیگه ای داشت گفتم ابن سینا بدون منبع گفت اسکندر ذوالقرنین بوده. اگه غیر اینه منبع این سینارو بیار واسم در ضمن من این یه موردو گفتم بدون منبع گفته. نگفتم تمام سخنان و دانش ایشون هیچه و ایشون نفهمه به جون خودم نگفتم بیخرده!!! ۲-هنوز منبع معتبری برای یکی بودن اسکندر و مهرداد نیاوردی. هرچی گفتی فرضیه بود. اثباتش کن ۳- این پاراگراف احساسی از شما رو دوباره بخون: (((((( به سال میلادی ۷۳ پیش از… Read more »

مسعود محمدی

آقا ایمان سلام همانطورکه شما تعمیرخودرویتان رابه مکانیک میسپارید نه بنا و نانوا ،اجازه بفرمائید قضاوت درباره تاریخ رابه تاریخ دانان بسپاریم ، باوربفرمائید تخصص درتاریخ صد هابرابر پیچیده ترازمکانیکی است قبول کنید که هرکاری متخصصی دارد ومن وشما متخصص همه علوم وفنون نیستیم پیروزباشید

ایمان

عزیزان اسکندر مقدونی دروغی بیش نیست تازه اگر هم اسکندر وجود داشته به اون صورتی که تاریخ نگاران غربی میگن نبوده اگر دقت کرده باشین بیشتر اون وقایعی رو که درباره ی اسکندر میگن مثل جوک میمونه شبیه به فیلم ۳۰۰ اگر فیلم ۳۰۰ رو قبول دارین داستانهای مسخره ی اسکندر رو هم قبول کنید

اردوان

اسکندری که دوستان بسیاری درگیر اندیشیدن به شوندهای پیروزی اش هستند آمیخته ای از الکساندرس یونانی و اسکندر اشکانی(مهرداد دوم اشکانی) هست که فرنگیان در زمان ساسانیان نام این دو تن و همراهانشان را در دیگی ریخته اند و با افزودن بسیاری نمک و پلپل و … به آن رنگی دادند که تا صدسال پیش خوردنی بود ولی امروز از مزه دراومده و خوردنی نیست و خرد دوستان آن را نخواهند خورد!!! از خودشان نپرسیدند که آیا ایرانیان دور از جون خر بودند که نام های “اسکندر” “چنگیز” “تیمور” و … رو بر جوانانشان می نهادند این نام ها ایرانی… Read more »

بهمن سوشیانت

مضخرف بود. هیچوقت تو تمام عمرم و تمام تحصیلم چه در دوره کارشناسی و چه الان که ارشد تاریخ باستان هستم نشنیدم که مهرداد دوم رو حتی یک کتاب یا کتیبه و منبع با نام اسکندر اسم ببرند!

اردوان

درود! این از ناآگاهی شماست که تنها چیزهایی که استادان می گویند را چشم بسته می پذیرید!! شاهنامه فردوسی ،‌تاریخ تبری ،‌تاریخ مسعودی ، آثارالباقیه بیرونی فارسنامه پوربلخی و … رو بخونید! در بسیاری از نوشته های کهن اسکندر مهرپرست است که مهر(میترا)+داد (دات:قانون) می باشد!!! اون الکساندری که دوستان به باد ناسزا گرفتن فرمودند خدا رو بنده نبوده هیچ خودش رو خدا نامیده!!! اسکندرنامه نظامی هم چیزهای خوبی نوشته. همچنین در نوشته های سرایندگان گذشته از اسکندر له نیکی یاد کردند که خود جای بررسی دارد همچنین ذوالقرنین که گروهی خودشون رو کشتن تا بگن کوروش بزرگ بوده هم… Read more »

حسن

اسکندر ملعون به خودی خود شخصیتی نبوده او دست پرورده آکادمی علم و فلسفه یونان قدیم و ارسطو بود او برای ترویج بت پرستی و تعظیم مردمان برخدایان دروغین یونان لشکر کشی را آغاز نمود از گفته های ارسطو به این دست پرورده شوم فلسفه یونانی اگر زرتشتی گری را از بین ببری یکی از ارکان جاودانگی و عزت ایرانیان را نابود کرده ای

بهمن سوشيانت

منبع بیار
اینارو کجا نوشته ؟ مخصوصا اونجاش که گفتی :با مدرک ارشد تاریخ گرایش باستان
و اونجا که گفتی ارسطو گفته اگر زرتشتی گری را از بین ببری یکی از ارکان جاودانگی و عزت ایرانیان را نابود کرده ای

منبع بیار از رو احساس مطلب ننویس

کوروش

اسکندر!!!! نمیدونم چرا اونو بزرگ خطاب میکنند کسی که با عث درگیری بین شرق و غرب شد همین شخص بود!
داروش سوم هم با دزدیدن مادر خواهر زن و دخترش بش غلبه کرد

کوروش

سلام دوستان نظرات بسیار مطلوب وعالی از شما میبینم و دلم می خواد همه جا از فرهنگمون اینطوری دفاع کنیم ولی می دونید چرا اسکندر این کار هارو کرد اگر نمی دونید بخشی از اون رو از من بشنوید اسکندر فقط به خاطر خشایار شاه که در زمانهای قبل به کشورش حمله کرده بود و مردم آن کشور را قتل عام کرده بود و پایتخت مقدونیه که به روایاتی تا حدودی با شهر پارسه (تخت جمشید)برابری می کرده را به آتش کشید این کار را با ایران کرد بیایید با عدالت کشور و پادشاهان را بشناسیم و امیدوارم منظور من… Read more »

بهمن سوشیانت

سفسطه بود
تمام تواریخ نوشته اند که اسکندر در مستی و به نیرنگ معشوقه اش چپارسه را آتش زد

كامران

به فهم پدران خودتان احترام بگذارید
افتخارات واقعی ایران علم وفهم ایرانیان است
فردوسی بزرگ بزرگترین حماسه سرای جهان
بوعلی سینا بزرگترین پزشک جهان
زکریارازی اولین داروساز جهان
ابوریحان بیرونی اولین کاشف قاره آمریکا
حافظ بزرگ
خوازرمی اولین مبدع الگوریتم
و تمام اولین های جهان ایرانی هستند
اما همه تربیت شده اسلام هستند
و بین پادشاهان فقط کورش بزرگ چنین بوده که احتمالا خودش هم پیامبر بوده است
ما در زمان قبل اسلام دانشمند بزرگی نداشتیم ارشمیدس ، افلاطون ، ارستو همه از یو نان هستند

اردوان

درود! داداش من چرا همه چیزو به اسلام می بندی؟! من خودم مسلمونزاده ام ولی این چیزا چیه آخه؟! بدبختی ما اینه که ایران رو با سالنامه ی اسلامی میشناسیم و میگیم ایران ۱۳۹۰ سال فرهنگ و تمدن داره! چندتا رو واسه دوستان نمونه بیارم: کوروش و داریوش بسیاری از نخستین کارها رو در پیشینه ی جهان انجام دادن که شاید همه شیفتگان ایران بدونند(شیفتگان ایران نه اسلام!) هخامنشیان نخستین بار به فرمانروایی کمبوجیه تونستند به آفریگان (آفریقا) دست یابند مصر رو نمی گم تا نزدیکی موزامبیک در خاور آفریگان و مالی در باخترش! هخامنشیان نخستین یابندگان آمریگان (آمریکا) بودند… Read more »

بهمن سوشيانت

دوست دارم شدید!!
حرف دلمونو زدی

مرده باد پورپیرار و کسانی که بزرگان مارو نفی میکنن

كامران

اگر کورش کبیر بود چی میکرد : به ما میگفت به جای تفرقه و توهین به فکر اتحاد در برابر دشمنان باشید به سربازان واقعی کشور یعنی شهدا احترام میگذاشت مخالف آنهایی بود که فقط شعار دوستی وطن و دوستی کورش میدهند ولی حتی یک روز در دفاع از وطن و خرمشهر نبودند حتما مسلمان واقعی میشد چون متحجر نبود و اهل بهترین دین را انتخاب میکرد مثل پدران بافهم ما که اسلام را پذیرفتند غربزده نبود و دانشمندان هسته ای ایران افتخار میکرد و به ما میگفت بزرگی هیچ نژادی برتر نیست فهم و تفکر نشان برتری شماست حتما… Read more »

اردوان

درود! اگه شما من رو میگین من وانمود به میهن دوستی ندارم که از ته دلم اینگونه ام! من به هر ایرانی که شکوه ایران رو به نمایش گذاشته و میذاره می بالم دم هر کس که در راه سربلندی کشورم کشته شده گرم خدا بیامرزشون! چرا آشفته بازار درست می کنید من اینهایی که می گین پذیرفتم ولی آیا در ۱۳۹۰ سال خورشیدی ایران پدید اومده؟! مردم همواره پیشرفت می کنند و ایران هم یهویی پیشرفت نکرده این پیشرفت ها که تا زمان نادرشاه دنباله داشت با پیشینه ی بیش از چندهزار سال بدست اومده! کسی گفته بود که… Read more »

كامران

آقای اردوان – اشتباه میکنی اگه ایران هخامنشی ازبین رفت بخاطر برخی پادشاهن بی عرضه هخامنشی مثل داریوش سوم که از اسکندر مقدونی شکست خورد (به هر دلیلی شکست خورده و ایران را به چنگ یونانی ها انداخته) میدونی که یونان آن زمان خیلی خیلی کوچکتر از امپراطوری عظیم ایران بوده اگه پادشاهان بی عرضه ساسانی از عرب ها شکست نمی خوردند هم قسمتی از تمدن قدیم ایران عزیز حفظ میشد و هم اینکه ایرانیان با فهم خود و بی تعصبی مسلمان میشدند من هیچ کدام از پادشاهان (هخامنشی و غیر هخامنشی) را قبول ندارم به جز کورش کبیر که… Read more »

اردوان

روز خوش! برادر گرامی من که با یک خوانش از روی نوشته های من من رو اینگونه فهمیدی و بهتره بگم که هیچ نفهمیدی از من و تنها چیزهایی که توی دلت تلمبار شده بود رو واسه منی میگی که این چیزا رو می دونم هرگز به تارنگارم سر نزدی که ببینی من کی ام و واسه چی می نویسم و واسه کی .. http://www.zarestan.mihanblog.com رستاخیز فرهنگی ——– نخست برات میگم از اینکه گزنفون یونانی سخنانواپسین کوروش رو باز گفته و هیچ آدم خردمندی نمیتونه اون رو رد کنه و اگه کسی هم رد کنه میگگه که اون واسه پادشاه… Read more »

بهمن سوشیانت

مطلب میزاری منبع بیار

باقر

چند تا نکته: میدونستید دین مردم یونان باستان چی بوده؟ بر اساس تاریخ و آیات قرآن اونا جن پرست بودن. به نظرتون چه کسی اسکندر رو کوک میکنه تا به ایران حمله کنه؟ اسکندر در زندگیش از چه کسی فرمان میگرفته؟ سالها قبل از اینکه اسکندر به ایران حمله کنه، در زمان حضرت سلیمان(ع)، به ایران حمله میشه. حکومت ایران از حضرت سلیمان(ع) درخواست کمک میکنه. حضرت سلیمان(ع) که شیاطین و اجنه رو تحت تسلط خودش داشت چند تا دیو برای ایران میفرسته و ایران پیروز میشه. اجنه و شیاطین به اختیار خودشون تحت تسلط حضرت سلیمان نبودن و به… Read more »

اردوان

درود بی کران برادر گرامی ام اون که شما می گویید در باور نمی گنجه و اگه همچین کسی همچین چیزی که میگن داشت چرا کشورش توی رهنگار به چشم نمیاد!! بیگمان سلیمان رو با تهمورث دیوبند که از زمانهای دور از پادشاهان پیشدادی می دانستند در هم آمیختند همون تهمورثی که فردوسی بزرگ به چامه کشید اسکندر بیگمان ایرانی هست و الکساندر هم کسی نیست که همه میگن سخنی میگه که : هنگامی که همه ما یکجور می اندیشیم هیچکدام نمی اندیشیم!!! همیشه که نباید همه یکجور اندیشه کنند و هرچی بیشتر مردم پذیرفتند که درست نیست ! هست؟!… Read more »

باقر

سلام خدمت آقا اردوان عزیز! از توجه شما سپاسگذارم. چند تا نکته: در مورد اینکه گفتید حضرت سلیمان(ع) همان تهمورث است: ۱- مرکز حکومت ایشان در اورشلیم بوده است و ایشان ایرانی نبودند. ۲- ایشان پسر حضرت داوود(ع) بودند نه پسر هوشنگ ۳- حضرت سلیمان(ع) پسری به نام جمشید نداشته و پس از ایشان کسی از نسل ایشان به حکومت نمی رسد. در مورد اینکه چنین شخصیتی وجود نداشته: نمی دونم شما چه طور میتونید اینقدر راحت در مورد تاریخ اظهار نظر کنید. انواع کتب تاریخی یهود و غیر یهود در مورد ایشون صحبت کرده. کتابهای مقدس یهود و مسیحیت… Read more »

اردوان

درود! از پیگیری شما سپاس ، نخست دوم اینکه تبری نوشته که اسماعیل عربی را از ایل جرهم آموخت زیرا پدرش ابراهیم کُرد بود! ببین برادر من شما اگه می پندارید بیابان سینای تاریخ در مصر است نادرست اندیشیدید چرا ؟! چون می دونید که موسی و گروهش ۴۰ سال در این بیابانک گم شدند و چه بسا از امروز هم کوچک تر بوده باشد! چین، سین ، صین نام استانی در کنار کویر میانی ایران(نزدیک استان اسپهان) است و تا زمان قاجار هم نام چین داشته! پس بی گمان دشت سینا همان دشت میانی ایران (گمونم کویر لوت) است… Read more »

بهمن سوشيانت

سفسطه گفتید باقر جان

باقر

با سلام خدمت همه دوستان! من اطلاعات تاریخی زیادی نداریم و بیشتر اطلاعات تاریخیم از قرآن و روایات است که قطعاً هیچ تحریفی در آن رخ نداده است. چند تا نکته در بررسی تاریخی مهم است که متاسفانه به آن زیاد پرداخته نمیشه. یه نکته: همونطور که میدونید قویترین تاریخ دانها و تاریخ نویسان در طول تاریخ، یهودیها بودند و هستند و خداوند در باره آنها می گوید:«یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ عَنْ مَواضِعِه» یعنی آنها اهل تحریف هستند و بسیاری از مباحث تاریخی دستخوش تحریفات یهود شده است، بنابراین باید بسیار مواظب باشیم که منابع تاریخی ما محکم و صحیح باشد. یه… Read more »

اردوان

درود! من چون خودم جن ندیدم و نپرستیدم واسه همین به بودنش باوری ندارم!! اون اجنه که می فرمایید رو من داستان هاش رو در روستاهای ایران از زبان پیرمردان و پیرزنان شنیدم ولی چیز باور کردنی نیست و اونها چون بیش از اندازه به چیزی باور داشتند ناچار اینگونه اندیش هستند!!! واژه اجنه : جن برگرفته از واژه پارسی “جان” است که به جن دگریسته و در گونه چندینه جان (جن ها) خوانده می شود! به باور من همین چیزها بود که ما رو از تاریخ شناسی بی‌مایه کرد وگرنه دیو و جن و سیمرغ و اژدها و …… Read more »