کتیبه خشایار شا بر دیوارهای دروازه ملل

خشیارشا - بر دیوارهای دروازه ملل

خشیارشا – بر دیوارهای دروازه ملل

 

خشیارشا - بر دیوارهای دروازه ملل

 

 1. baga \ vazraka \ Auramazdâ \ hya \ imâm \ bûmim \ a-
 2. dâ \ hya \ avam \ asmânam \ adâ \ hya \ martiyam \
 3. adâ \ hya \ šiyâtim \ adâ \ martiyahyâ \ hya
 4. \ Xšhayâršâm \ xšâyathiyam \ akunauš \ aivam \
 5. parûnâm \ xšâyathiyam \ aivam \ parûnâm \ fram-
 6. âtâram \ adam \ Xšayâršâ \ xšâyathiya \ vazraka \
 7. xšâyathiya \ xšâyathiyânâm \ xšâyathiya \ dahy-
 8. ûnâm \ paruv \ zanânâm \ xšâyathiya \ ahyây-
 9. â \ bûmiyâ \ vazrakâyâ \ dûraiy \ apiy \ Dâ-
 10. rayavahauš \ xšâyathiyahyâ \ puça \ Hâxâmaniš-
 11. iya \ thâtiy \ Xšayâršâ \ xšâyathiya \ vašnâ \
 12. Auramazdâhâ \ imam \ duvarthim \ visadahyum
 13. \ adam \ akunavam \ vasiy \ aniyašciy \ naibam
 14. \ kartam \ anâ \ Pârsâ \ tya \ adam \ akunavam \
 15. utamaiy \ tya \ pitâ \ akunauš \ tyapatiy \ ka-
 16. rtam \ vainataiy \ naibam \ ava \ visam \ vašnâ \ A-
 17. uramazdâhâ \ akumâ \ thâtiy \ Xšayâršâ \
 18. xšâyathiya \ mâm \ Auramazdâ \ pâtuv \ utamai-
 19. y \ xšaçam \ utâ \ tya \ manâ \ kartam \ utâ \ tyamai-
 20. y \ piça \ kartam \ avašciy \ Auramazdâ \ pâtuv

 

خدای بزرگ است اهورامزدا که این زمین را آفرید که آن آسمان را آفرید که مردم را آفرید که خشیارشا را آفرید یک شاه از بسیاری یک فرمانروا از بسیاری .من خشیارشا شاه بزرگ شاه شاهان شاه کشورهایی که مردم بسیار دارند شاه این کشور بزرگ دور و گسترده پسر داریوش یک هخامنشی. گوید خشیارشا : به اراده اهورامزدا این دروازه همه ملتها را من ساختم.بسیار ساختمانهای زیبای دیگر که من ساختم و پدرم ساخت هر آن بنایی که زیباست ما به یاری اهورامزدا ساختیم.گوید خشیارشا : مرا اهورامزدا پایدار دارد و کشورم را و هر آنچه پدرم ساخته آن را اهورامزدا بپاید

 

خشیارشا - دروازه ملل

منبع iranatlas
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.