مرور برچسب

آداب و رسوم مصریان باستان

آداب و رسوم و مراسم قربانی مصریان از نظر هرودت

هرودت در کتاب های دوم و سوم خود دربارۀ آیین های دینی و کاهنان معابد به عنوان مجریان و برگزارکنندگان آنها چنین آورده است:«من اکنون می خواهم مفصل ترو کامل تر دربارۀ سرزمین مصر و مصریان سخن بگویم، زیرا شگفتی های زیاد در آنجا دیده ام که در…