مرور برچسب

آداب و رسوم و مراسم قربانی مصریان از نظر هرودت

فراعنه و آثار معماری مصریان از دیدگاه هرودت

کاهنان مصری دربارۀ میس روایت می کنند که او نخستین پادشاه مصر بود و شهر ممفیس را با ساختن سدی رفیع و محکم امن کرد، زیرا رودخانه از نواحی کوهستانی فوران کرده و از طریق سرزمین لیبی و گذر از آنجا در قلمرو مصر جریان پیدا می کند. میس حدود…

آداب و رسوم و مراسم قربانی مصریان از نظر هرودت

هرودت در کتاب های دوم و سوم خود دربارۀ آیین های دینی و کاهنان معابد به عنوان مجریان و برگزارکنندگان آنها چنین آورده است:«من اکنون می خواهم مفصل ترو کامل تر دربارۀ سرزمین مصر و مصریان سخن بگویم، زیرا شگفتی های زیاد در آنجا دیده ام که در…