مرور برچسب

آمپايا

امپراطوری شمالی یونان باستان

در قسمت شمالي لسبوس، شهر كوچك تندوس قرار دارد. اين شهر كه، به گفته برخي از جهانگردان قديم، زيباترين زنان يونان در آن پرورش يافتهاند، در مسير مهاجران يوناني و سر راه جزاير شمالي سپورادس، يعني يامبروس، لمنوس، و ساموتراس، واقع شده است. در حدود…