کیم جیل

کیم جیل (۱۴۲۲ – ۱۴۷۸) که به صورت کیم چیل نیز تلفظ می شود، محقق و مقام دولتی اوایل سلسله چوسون بود. امروزه او در اصل به خاطر مشارکت و...