تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

آنزو

لوگال باندا

لوگال باندا و آنزو/ لوگال باندا و انمرکار لوگال باندای دوم Lugalbanda and Anzu/ Lugalbanda and Enmerkar Lugal II/ لوگال باندا خود را در کوه‌های وحشی زابو Zabu تنها می‌یابد. ضمن آنکه همراهانش به‌سوی آراتّا پیش می‌روند، او تصمیم می‌گیرد که…

گیل گمش‌، انکیدو جهان مردگان/ Gilgameš, Enkidu and the Netherworld /

این متن همچنین گیل گمش و درخت هولوپو Huluppu، نامیده می‌شود. در این قصه روابط با اینانا کاملاً متفاوت است. متن با مقدمه‌ای شروع می‌شود که به روز های گذشته اشاره دارد درزمانی که روشنی و هر چیز دیگر برای نخستین بار آفریده شد. یک درخت هولوپو…

آنزو ، عقابی با سر شیر

آنزو/ Anzu/ در اسطوره‌شناسی و شمایل‌نگاری بین‌النهرینی آنزو مخلوقی به شکل یک عقاب با سر شیر آورده شده است. این نام را می‌توان به‌صورت این ‌دو گود موشن Im Dugun Mušen یا آنزواو an-zu-u نوشت.جانوران مرکّب غالباً در هنر بین‌النهرین از…

آساگ ، دیو بین‌النهرینی

آساگ  /Asag/ دیو بین‌النهرینی؛ به اکدی اس / شاکو As/šakku  یعنی «کسی که به بازو  می‌زند». دیوی که باعث بیماری می‌شود. در اسطوره‌شناسی، او دشمن نی نورتا ninurtu در متن لوگال وملامبی نرگال Iugal  and melambi nergal   ، جاییکه، آساگ به‌عنوان…