مرور برچسب

ابراهیم خان

ظهیرالدوله، حاکم زندیه در کرمان که بود؟

ظهیرالدوله، ابراهیم خان فرمانده نظامی و حاکم شهر کرمان در دوره‌ی حکومت فتحعلی شاه قاجار (1240/1824) بود. او پسرعمو، پسر خوانده و داماد فتحعلی شاه بود. وی یکی از مهم‌ترین حامیان معماری بوده و به خصوص به دلیل مجموعه‌ی ابراهیم خان در بازار…