مرور برچسب

اجزای هانوک

اتاق مخصوص بانوان در خانه های سنتی کره ای

آنبانگ که آنچه نیز نامیده می شود، اتاقی در یک خانه سنتی کره ای (هانوک) می باشد که به عنوان فضایی برای بانوی ارشد خانواده عمل می کرد. این اتاق به عنوان نماد مکان زن ارشد در یک خانوار در نظر گرفته می شد. معنی: آنبانگ از لحاظ ادبی معنی اتاقی…