مرور برچسب

اخلاق اردشیر بابکان

برتری هوش و خرد و ویژگی های شخصیتی اردشیر بابکان

در گزارشی دربارۀ به قدرت رسیدن اردشیر بابکان آمده است که بعد از مرگ بابک مردم شهر استخر اردشیر پسر کوچکتر بابک را به علت برتری در عقل و خرد به پادشاهی خود برگزیده اند و گفته شده است که در دوره ساسانی هیچ پادشاهی، حتی پادشاهان بزرگی چون…