تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

ارتش گوریو

محاصره کوجو

محاصره کوجو در سال 1231 اتفاق افتاد و با پیروزی قاطع گوریو در برابر امپراطوری مغولها همراه بود.بعد از اینکه ارتش مغول ها از رودخانه یالو عبور کردند ، آنها به سرعت تقریبا تمامی استحکامات دفاعی مرزی گوریو را تصرف کردند. اما ارتش مغول با…