سدسازی یا بندسازی باستان

سدسازی تا قبل از هخامنشیان سدسازی یا بندسازی از فعالیت های مهندسی به شمار می رود که شرایط تاریخی و جغرافیایی خاص مناطق در پیدایش، شکل گیری و گسترش آن...