مرور برچسب

اسب در تاریخ

ژوسر فرعون مصر (حدود ۲۷۰۰ پیش از میلاد مسیح)

ژوسر در فهرست پادشاهان مصر به عنوان نخستین فرعون در سلسلۀ سوم مصر ثبت شده است. وی متعلق به دورۀ امپراطوری باستانی مصر و در واقع برجسته ترین زمام دار آن سلسله به شمار می رفته است. مصرشناسان او را فرعونی قلمداد کرده اند که تحولات را در…

آغاز نظام نو در چین

تحول در ده- در شهر- كارخانه‌ها- بازرگاني- اتحاديه‌هاي كارگري- دستمزد- حكومت جديد- مخالفت ناسيوناليسم با تمدن غربي- تضعيف آيين كنفوسيوس- واكنش در برابر دين- اخلاق نو- تحول زناشويي- جلوگيري از توليد مثل- آموزش و پرورش مختلط- جنبش ادبي و…

نقش اسب در فرهنگ ایران باستان

چکیده نقش اسب در فرهنگ مردم دوران باستان با قربانی کردن آن برای خدایان آغاز شد. با اهلی شدن این حیوان منبع قدرت عظیمی برای کار و حمل و نقل پیدا شد که تاکنون جریان دارد. نقش عمده اسب در زندگی ایرانیان از نقوش سفالینه ها و وسایلی که…