مرور برچسب

اسقفان

قدیس آوگوستینوس / بطرک

آن شير سالخوردة ايمان هنوز بر سر مقام و كارش بود كه واندالها آمدند. او تا پايان كار در صحنة مبارزة الاهيات پايدار ماند؛ بدعتهاي جديد را از پاي افكند، با انتقادات مقابله كرد، به اعتراضات پاسخ گفت، و اشكالات را حل كرد. با جديتي خاص به بحث…

مسیحیان و مشرکان

در اين جهان مديترانه‌اي قرن چهارم، كه در آن دولت وابستگي بسيار به دين داشت، امور كليسايي چندان آشفته بود كه دولت احساس كرد بايد در رموز الاهيات نيز دخالت كند. مباحثة بزرگ ميان آتاناسيوس و آريوس با تشكيل «شوراي نيقيه» (325) خاتمه پذيرفت.…