مرور برچسب

اسكندر مقدونی

اقوام آماردها

آماردها نام یكی از قبایل ساكن شمال ایران است .مردم این قبیله پیش از ورود آریاییها،در قسمتی از مازندران و گیلان كنونی زندگی میكردند.نام اصلی این قبیله آمو یا آمل بود كه در فارسی باستان به آمرد یا مرد به معنی زیانبخش و ویرانگر تبدیل شد.