مرور برچسب

امپراتور روم آگوستوس

شکوه آن دوران!

...هرچند فرهاد پیش از آگوستوس، سپاه‌ها و سردارانی از روم را منهزم کرده بود اما همه‌گونه احترام را به آگوستوس نشان داده بود و برای تحکیم دوستی، برخی از فرزندانش را به نزد او فرستاد. این امر بیشتر از روی بی‌اعتمادی به هم میهنان خودش بود تا از…