مرور برچسب

امپراطوری باستانی مصر

منتوهوتپ (حدود ۲۰۵۰ پیش از میلاد مسیح)

در سال 2300 پیش از میلاد مسیح امپراطوری باستانی مصر نه به وسیلۀ دشمنان برون مرزی، بلکه به خاطر ضعف و بروز مشکلات داخلی محکوم به تلاشی و تجزیه شد. سقوط جامعۀ مصر ناشی از بحران ها و پریشانی عمیق اقتصادی، وجود نداشتن قانون و بالطبع حاکمیت…

دورۀ باستان مصر (عصر منس ونارمر)

امپراطوری باستانی مصر حدوداً از سال 2850 تا 2050 پیش از میلاد مسیح در سرزمین نیل زمام دار بوده است. از آن عهد کهن داستانها و حماسه های بسیاری روایت شده است. یونانیان مِنِس را وحدت دهندۀ مصریان دانسته اند. به موجب قدیمی ترین افسانه ها و…

اساس قوانین و ساختار دولت و حکومت در مصر باستان

زندگی اقتصادی مصریان باستان از هر جهت قابل و شایستۀ مطالعه و بررسی است. آب از کهن ترین  روزگاران برای مصریان اهمیت حیاتی داشته است. بارور کردن کرانۀ نیل از زمان های پیشین در اولویت های نخستین مصریان حتی پیش از پیدایش حکومت فراعنۀ مصر…

دانلود رایگان ادبیات مصریان باستان

پژوهشگران در راستای پی بردن و بررسی ادبیات مصریان باستان نیز پیوسته با ابهامات و مشکلاتی روبرو بوده اند. ادبیات عصر امپراطوری باستانی مصر تنها براساس کتیبه ها و حاشیه نویسی های اهرام برای محققان آشناست. اسناد از این دست که در کنار آثار…

مصریان باستان و نظام چند خدایی در عهد قدیم و میانه

ایمان و اعتقاد مصریان باستان به «چندگانه پرستی» واقعیتی انکارناپذیر است. مصریان از همان آغاز واقعیت خدایان بومی و محلّی را در فرهنگ دینی مصریان به یادگار گذاشته اند. حوروس (هوروس)، رع، آمون، ازیریس، پتح، ایزیس، تُت، تحوث (خدایگونۀ شفا و…