مرور برچسب

اواخر دوره ساسانی

زندگینامه رازاتس یکی از سرداران بزرگ ایران در اواخر دوره ساسانی

رازاتس یکی از سرداران بزرگ ایران در اواخر دوره ساسانی است که در زمان خسرو پرویز می زیست. هنگامی که خسروپرویز به بیزانس حمله کرد، ارتش های ایران از سه ناحیه به امپراتوری روم حمله کردند. ارتش یکم به فرماندهی نارسیس از بین النهیرین. ارتش…