مرور برچسب

اورنگ زیب

اورنگ زیب؛ چرا این پادشاه مغول که ۳۰۰ سال پیش مرده است در هند بحث‌برانگیز شده؟

 پادشاه مغول اورنگ زیب    پادشاه مغول اورنگ زیب، که ۳۰۰ سال پیش درگذشت، اخیرا به سوژه داغی در بحث‌های فضای مجازی هند تبدیل شد.اورنگ زیب، آخرین پادشاه مقتدر امپراتوری مغول، در حدود ۵۰ سال بین سال‌های ۱۶۵۸ تا ۱۷۰۷ بر هند نیز حکمرانی کرد

زوال سلسله تیموریان هند

فرزندان مردان بزرگ- جهانگير- شاه جهان- جلال او- سقوط او- اورنگ زيب- تعصب او- مرگ او- آمدن بريتانياييها فرزنداني كه آن طور بيقرارانه چشم به راه مرگ پدر بودند، دريافتند كه نگهداري امپراطوريي كه آفريدة نبوغ او بود دشوار است. راستي، چرا…