مرور برچسب

اولین تانک سنگین شوروی

تانک سنگین KV1 اختراع نظامی شوروی سابق

تانک سنگین KV1 در سال 2014 تنها نمونه بازمانده از تانک تی 35 از اختراعات نظامی شوروی مورد ترمیم و تعمیر قرار گرفت. تی 35 نخستین بار بین سال های 1931 و 1932 توسعه یافت و اولین تانک سنگین شوروی بود که پیش از شروع جنگ جهانی دوم، به تولید…