مرور برچسب

اولین مراكز فرهنگ ایران باستان

تاریخچه تپه آنو

تپه آنو در دامنه شمالی کوههای کوپه داغ و در جنوب شرقی شهر عشق آباد - اشك آباد قرار دارد. این تپه از چهار دوره تشكیل شده است. دوره قدیمی تر از هزاره پنجم شروع میشود و سفال این دوره بسیار شاخص است.