مرور برچسب

اوکتای خان

هونگ بوک ون

هونگ بوک ون (1258-1206) فرماندهی اهل گوریو بود که بعدها به عنوان یکی از مباشران امپراطوری مغول به ایفای نقش می پرداخت. پدر او هونگ ته سون نام داشت که افسری در شمال غربی کره بود. زمانیکه مغول ها در سال 1218 به قصد حمله به گروه های شورشی…