مرور برچسب

ایران باستان حکومت ها

همه حکومت های ایران باستان

مادها مادها، قومی ایرانی از تبار آریایی بودند که پیش از ظهور امپراتوری هخامنشیان بر ایران حکومت می کردند. ماد ها از سال 625 تا 549 قبل از میلاد مسیح، بر ایران حکومت کردند.هخامنشیان امپراتوری هخامنشیان توسط کوروش بزرگ شکل گرفت. این