مرور برچسب

ایزدبانو کیریریشه

دین ایلامی ها

دین ایلامیان با باورهای مردم بین النهرین در ارتباط بود. از خصوصیات دین ایلامی، می توان به احترام به زن و تقدس مار اشاره کرد.