مرور برچسب

ایلکانویان

بررسی تاریخ آل جلایر

جلایر یکی از بزرگترین و مشهورترین قبایل مغولی است و دودمان جلایریان به این قبیله منتسب است. نیای جلایریان شخصی به نام ایلکانویان است که به عنوان یکی از سرداران لشکر هلاکو در حمله به ایران شرکت داشت و به همین جهت به این سلسله ایلکانویان نیز…