مرور برچسب

اینکا

آتاهوالپا

آتاهوالپاچهره‌نگاری از آتاهوالپا که در زمان حیات او کشیده شدهدوران سیزدهمین و آخرین امپراتور اینکازادروز ۱۵۰۲درگذشت ۱۵۳۳پدر هوایناکاپاکمادر دوچیسلاآتاهوالپا (۱۵۳۳…

تمدن اسرار آمیز در زیر زمین

یک پدیده غیر عادی که آمیخته با روایات عجیب و غریب محلی بود, باعث شد تا توجه دانشمندان روسی را بسوی یک چاه بی انتها در جمهوری" اذربایجان " جلب نماید . دیواره ان چاه نور ابی رنگ مبهمی را انتشار میداد و صداهای عجیب و غریب زوزه یا سوت مانند از…