مرور برچسب

بازار وكيل

آثار تاریخی زرند

آثار تاریخی زرند اين شهر در شمال استان كرمان واقع شده است.اين شهر تاريخي در گذشته از شهرهاي مهم و بزرگ استان كرمان بوده است.اما متاسفانه بخش زيادي از آثار تاريخي آن از طريق حوادثي از جمله زلزله و بي كفايتي مسئولين تخريب و نابود شد.ما در…