مرور برچسب

با اعتقادات خاص اقوام آريائى بیشتر اشنا شوید

اعتقادات خاص اقوام آریائى

اقوام آريائى ايران دين واحدى نداشتند، مثلا سكاها اعتقادات خاص خود را داشتند و پارت ها عقايد ويژه خودشان را دارا بودند. و عقايد اين دو قبيله با عقايد اقوام شرق ايران اختلاق اساسى داشت .