مرور برچسب

با ایران در عصر مس و برنز و آهن بیشتر اشنا شوید

ایران در عصر مس ، برنز و آهن

اولین دوره نوسنگی در ایران از 8500 پ م با ساخت سفال دستی بدون چرخ شروع شد. دوره های بعدی نوسنگی دوره های مس، برنز و آهن خوانده میشند. در عصر برنز شهرها پدید آمدند.