مرور برچسب

با تمدن سلت ها بیشتر اشنا شوید

تمدن سلت ها

سلت ها مردمانی بودند که سرزمین های اشغالی را از جزایر بریتانیا تا مناطق گالاتا را تحت تصرف خود دراوردند. همچنین آنها با سایر تمدن های همسایه خود معاملات فراوانی داشتند .