مرور برچسب

با عملکرد بادگیر اشنا شوید

عملکرد بادگیر

عملکرد بادگیربادگیر به دو روش در ایجاد سرمایش طبیعی تاثیرگذار است.جابجایی هوا خنک سازی تبخیریدر یک دسته بندی کلی عملکرد بادگیر با ایجاد جابجایی هوا را می توان به دو صورت نشان داد.1. هدایت باد به داخل ساختمان (وقتی که…