مرور برچسب

بخشهای مختلف شاهنشاهی

ساتراپ و ساتراپی

ساتراپ ها   بخشهای مختلف شاهنشاهی هخامنشی ساتراپی نامیده میشد .ساتراپی مانند استان یا ایالت امروزی بود و هر ساتراپی یك مسئول داشت كه ساتراپ نامیده میشد و از طرف شاه انتخاب میشد. شاهان هخامنشی معمولا افراد محلی و شاه قبلی آن کشور را که به