مرور برچسب

بزرگترین استعمارگر تاریخ

خورشید در بریتانیا هرگز غروب نمی‌کند!

بریتانیا که بزرگترین استعمارگر تاریخ است، به قدری مستعمراتش را گسترش داد که مدعی شد آفتاب هرگز در آن غروب نمی‌کند؛ اما لزوم این قلمرو گسترده ارتش بزرگی بود که کشتار زیادی را به وجود آورد.«خورشید در بریتانیا هرگز غروب نمی‌کند!» این جمله…