مرور برچسب

بطلمیوس یکم پادشاه مصر

بطلمیوس یکم (سوتر) پادشاه مصر

زمان به دنیا آمدن وی تقربیاً 367 پیش از میلاد مسیح بوده است. این زمان از قول مورخان یونانی در منابع تاریخی ذکر شده است. کرونیست ها رومی -  بیزانسی و سریانی سال به دنیا آمدن او را 366 پیش  از میلاد مسیح نوشته اند. پلوتارک در کتاب حیاط…