مرور برچسب

بمب اتم

بمباران هیروشیما

«بمب‌افکن بی- ٢٩» همیشه آن‌قدر خوب تحت مراقبت و نگهداری نبوده است. ده‌ها سال پس از جنگ، این بمب‌افکن رها شده بود. قطعات آن از هم جدا و هر یک جایی پراکنده بود. پرندگان در موتورهایش لانه کرده بودند و تیراندازش تخریب شده بود.

اتم در عصر باستان!

در متون باستانی هند، به روشنی به سلاح نیرومندی اشاره شده که قادر به کشتار دسته جمعی دشمنان بوده است. در توصیف چنین نیروی ویرانگری این طور نوشته شده است: «با تمام قدرت به هوا پرتاب شد! ستون عظیمی از دود و آتش مانند ده هزار خورشید درخشان به…