مرور برچسب

بنای تاریخی معبد بعلبک

بنای تاریخی معبد بعلبک (Baalbek)

معبد بعلبک (Baalbek) بعلبک در طول دوران روم باستان، و زمانی که خدای ژوپیتر هلیپولیس هزاران نفر از زائران را به خود جذب می‌کرد، عملکرد مذهبی خود را حفظ کرد. شهر بعلبک، با بنای تاریخی و عظیم خود، یکی از بهترین نمونه‌های اوج معماری…