مرور برچسب

بنيادگذاران گراوورسازي در ژاپن

گراوورسازی در ژاپن

نحله اوكي‌يويه- بنيادگذاران آن- استادان آن- هوكوسايي- هيروشيگه يكي از شوخيهاي تاريخ اين است كه كم‌اعتبارترين هنر ژاپن وسيلة معرفي و اشاعة هنر ژاپني در مغرب زمين شده است. گراوورسازي در اواسط قرن هجدهم، يعني پانصد سال پس از آنكه بوداييان…