مرور برچسب

بهشت خدايان

بهشت خدایان

دين در هند قدرت و اهميت فوق‌العاده دارد؛ در هيچ كشوري ديگري وضع چنين نيست. اينكه هندوان بارها به حكومتهاي بيگانه گردن نهاده‌اند از اين لحاظ بوده است كه براي آنان فرقي نمي‌‌كرده است كه چه كسي، بيگانه يا خودي، بر آنان حكومت و يا از آنان…