مرور برچسب

بیست و ششمین پادشاه باکجه

پادشاه سئونگ

پادشاه سئونگ از بکجه (دوران حکومت:523-554) بیست و ششمین پادشاه بکجه؛ یکی از سه پادشاهی کره ای بود. او پسر پادشاه موریونگ از بکجه بود و به خاطر رسمی نمودن بودائیت به عنوان دین کشور؛ حرکت پایتخت کشور به سمت سابی ( شهر بویو کنونی) و تصرف مجدد…