مرور برچسب

تئوس

شاهان سلوکی / آنتیوخوس دوم

شاهان سلوکی / آنتیوخوس دوم  پسر آنتیوخوس اول به نام آنتیوخوس دوم با عنوان تئوس در سال 261پ م به شاهی می رسد. سلوكیان نتوانسته بودند آتروپاتن را فتح كنند و این باعث ضعف آنها می شد. و در این زمان قدرت آنها رو به زوال گذاشته بود.او با

معرفی تعدادی از فرمانروایان سلوکی

فرمانروایی سلوکوس نیکاتور (فاتح) از همه نشانه‌های ناچیز موجود چنین پیداست که سلوکوس در این زمان‌بر آن بوده است که بدون توجه به دیگر مدعیان فرمانروایی برای خود در بابل دست به تأسیس امپراتوری بزند. شرایط خاص زمان برای برآورده شدن این آرزو در…