مرور برچسب

تاثیر ارسطو بر توماس آکویناس

نقش توماس آکویناس قدیس در فلسفه غرب ( قسمت دوم )

روش های ارسطو هم، درست همانند نتایجی که گرفته بود، متفکران زمانه آکویناس را به زحمت انداخته بود. ارسطو مدعی بود که شخص پیش از آنکه بتواند به تفکر بپردازد باید تمایز میان مفروضات و آنچه که باید اثبات شود در یابد، دانش ، خودبنیاد است و گزاره…