مرور برچسب

تاریخچه تپه سگزآباد

تاریخچه تپه سگزآباد

دانشگاه تهران بین سالهای 1349 و 1356 در چارچوب حفاریهای دشت قزوین تپه سگزآباد را حفاری نموده است. آثار به دست آمده مربوط به اواخر هزاره دوم پیش از میلاد تا هخامنشی است. استقرار عصر آهن و قبرهای این دوره شناسایی شده اند.