مرور برچسب

تاریخچه جنگ های دریایی

نبرد بوسان

نبرد بوسان یا نبرد بوسان پو (نبرد خلیج بوسان) که در سال 1592 اتفاق افتاد، بمبارانی دریایی بر علیه کشتی های ژاپنی لنگر گرفته در بوسان بود. یی سون شین افزون بر 100 کشتی ژاپنی را نابود کرده و با کمترین تلفات عقب نشینی نمود. نتیجه این نبرد…