مرور برچسب

تاریخچه خیابان سپاهان

ساخت خیابان سپاهان تخت جمشید

پس از عبور از دروازه ملل راه به دو شاخه تقسیم می شود .یکی از طرف جنوب دروازه ملل به سمت آپادانا و دیگری از سمت شرق که به سمت خیابان سپاهان می آید. این خیابان 96 متری به صورت حرف ال انگلیسی رو به جنوب میرود و روبروی کاخ بار یا صد دروازه به…