مرور برچسب

تاریخچه راه شاهی

راه شاهی هخامنشی و جاده ابریشم

راه شاهی هخامنشی قسمت غربی راه شاهی از شوش به سارد ولیدی می رسد. قسمت شرقی راه درون ایران است و از شوش به اکباتان و ری و پارت و قسمتهای شرقی امپراتوری می رود.در طول این راه کاروانسراهای متعدد و دروازه ها و پادگانهایی قرار داشته و راه از