مرور برچسب

تاریخچه سلوکیان

معبد لائودیسه

معبد لائودیسه / سلوکیان این معبد مربوط به دوران سلوكی است. بقایای آن در محله دوخواهران در شمال نهاوند دیده میشودكه اكثرا در زیر خاك مدفون است. در این منطقه كتیبه بزرگی بر روی سنگ مرمر به دست آمده است و به خط یونانی است و به دوره

شاهان سلوکی / آنتیوخوس اول

شاهان سلوکی / آنتیوخوس اول  او در زمان پدر اداره ساتراپی های شرقی را بر عهده داشت.او با اجازه پدرش با زن پدرش ازدواج كرد. از چگونگی حكومت او چیزی نمی دانیم. در سال 281پ م به شاهی رسید و بیست سال بعد در حال سركوبی شورشی محلی كشته شد

شاهان سلوکی / سلوکوس اول

شاهان سلوکی / سلوکوس اولدر سال 312پ م بابل را فتح كرد و آنجا را پایتخت خود قرار داد. او پارسها، مادها، بلخی ها عربها، تپوریها، سغدیها، هیركانیها و رخجی ها را به زیر سلطه خود در آورد. سوریه تا كرانه مدیترانه را نیز فتح كرد. او با اپما

سلوکیان که بودند

شروع کار سلوکیان  در سال 312 پ م یازده سال پس از مرگ اسكندر در میان هرج و مرج ناشی از مرگ او، سلوكوس سردار یونانی توانست بابل را به زیر فرمان خود گیرد. سلوكوس سپس ایلام و ماد را به تصرف در آورد و پادشاهی سلوكیان را تاسیس نمود. او