مرور برچسب

تاریخچه سنگ نبشته بالای مقبره داریوش در نقش رستم

سنگ نبشته بالای مقبره داریوش در نقش رستم

خدای بزرگ است اهورامزدا که این زمین را آفریدکه آن آسمان را آفرید که شادی برای مردمان آفرید که داریوش را شاه کرد یک شاه از بسیاری یک فرمانروا از بسیاری من داریوش شاه بزرگ شاه کشورهایی از همه گونه مردم شاه در این زمین بزرگ و گسترده پسر…