مرور برچسب

تاریخچه سنگ نبشته گنج نامه

سنگ نبشته گنج نامه

در 5 کیلومتری جنوب همدان در انتهای دره ای در راه باستانی اکباتان به بیستون آبشار زیبایی قرار دارد وسمت چپ آبشار دو سنگ نبشته هخامنشی قراردارد. هر دو کتیبه سه ستون بیست سطری دارند که به زبانهای فارسی باستان ایلامی و بابلی نوشته شده اند