مرور برچسب

تاریخچه شاهان سلوکی

شاهان سلوکی / آنتیوخوس سوم

شاهان سلوکی / آنتیوخوس سوم  او درسال223 پ م پادشاه شد و به نام آنتیوخوس بزرگ مشهور است. او كه در نوجوانی به شاهی رسیده بود به مرور توانست در شرق قدرت را به دست گیرد. او مولون را ساتراپ ماد نمود و آلكساندر را ساتراپ فارس. وی به سبب جوانی

شاهان سلوکی / آنتیوخوس اول

شاهان سلوکی / آنتیوخوس اول  او در زمان پدر اداره ساتراپی های شرقی را بر عهده داشت.او با اجازه پدرش با زن پدرش ازدواج كرد. از چگونگی حكومت او چیزی نمی دانیم. در سال 281پ م به شاهی رسید و بیست سال بعد در حال سركوبی شورشی محلی كشته شد